zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |


 
Gmina Słupca

Statut

STATUT
Stowarzyszenia „Razem z Misiem”

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

                                                                               § 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Razem z Misiem”.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

                                                                               § 2
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o :
1) stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć stowarzyszenie „Razem z Misiem”,
2) statucie – należy przez to rozumieć statut stowarzyszenia „Razem z Misiem”,
3) Zarządzie– należy przez to rozumieć Zarząd stowarzyszenia „Razem z Misiem”,
4) Walnym Zebraniu Członków – należy przez to rozumieć Walne Zebranie stowarzyszenia
„Razem z Misiem”,
5) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną stowarzyszenia „Razem
z Misiem".
                                                                            § 3
1. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Przedszkolu Nr 2 „Miś” ul. Armii Krajowej 4a ,          62 – 400 Słupca.

                                                                          § 4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
2. Uchwały o przystąpieniu stowarzyszenia do organizacji, o których mowa w ust. l, bądź
wystąpieniu z nich, podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
                                                                          § 5
Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
                                                                          § 6
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swej
działalności może zatrudniać pracowników.

                                                              Rozdział II.
                                            CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
                                                                        § 7
Celami stowarzyszenia są:
1) Działalność na rzecz dobra dzieci,

2) Prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej , kreowanie
nowych rozwiązań w zakresie edukacji przedszkolnej,
3) Szerzenie oświaty zdrowotnej,
4) Kształcenie w zakresie indywidualnego rozwoju dziecka, organizowanie zajęć
dodatkowych,
5) Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw
proekologicznych służących rozwojowi osobowości dzieci,
6) Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i opiekuńczych,
7) Rozwijanie idei wolontariatu.

                                                                       § 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1) Prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych,
2) Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieci i ich rodzicom,
3) Udział w zajęciach sportowych i wydarzeniach społeczno – kulturalnych,
4) Propagowanie zdrowego stylu życia i związanych z nim form spędzania wolnego czasu
5) Nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach
ustalonych celów statutowych .
6) Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów
statutowych,
7) Współpracę z instytucjami w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają
działalność na rzecz dzieci.

                                                                Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.
                                                                    § 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

                                                                  § 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków wspierających
3) członków honorowych.

                                                                § 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do
czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele
stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz
stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
dla rozwoju stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd stowarzyszenia w drodze uchwały
podjętej na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej..
5. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej na wniosek Zarządu.
6. W uzasadnionych przypadkach członkowie zwyczajni i wspierający mogą zostać przyjęci
uchwałą Walnego Zebrania Członków na p[odstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
                                                                § l2
1. Członek zwyczajny ma następujące prawa:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia,
2) prawo uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez władze stowarzyszenia,
3) prawo zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu go
z listy członków.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał,
3) regularnego opłacania składek i świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu
                                                               § l3
1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w § l2 ust.1 pkt 2i 3.
2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w pracach
władz stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

                                      § 14
1.Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej z rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, uchwał lub regulaminów oraz w wyniku
prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego o ukaraniu kara dodatkową w postaci
pozbawienia praw publicznych,
4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych świadczeń przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
na podstawie uchwały Zarządu,,
5) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu za stowarzyszenia
podając przyczynę i pouczając o prawie odwołania się do sadu lub Walnego Zebrania Członków
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.


                                                                  Rozdział IV
                                            STRUKTURA ORGANIZACYJNA
                                                                      § 15
1.Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

                                                                      § 16
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór następuje spośród nieograniczonej
liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
                                                                     § 17
1.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w czasie
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany członkami wybranymi sposrod
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
2.Uzupełnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje uchwałą organu, którego skład ilościowy
uległ zmniejszeniu.
3.Liczba członków władz stowarzyszenia wstępujących w miejsce poprzedników na zasadach
określonych w ust. 1 i 2, nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących
z wyboru.
                                                                  § 18

1. Walne Zebrani Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
2. W Walnym zebraniu Członków udział biorą :
1) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
2) członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków ,
4. Uchwały Walnego zebrania członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. później od
pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

                                                                    § 19
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków sprawozdawcze zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze, raz na cztery lata.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący zebrania, jego zastępca lub sekretarz.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane jedynie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych.
7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt 2 i 3 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia Zarządowi odpowiedniego wniosku.

                                                                    § 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) określanie głównych kierunków działania stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian
3) wybór i odwoływanie członków władz stowarzyszenia,
4) zatwierdzanie regulaminów władz stowarzyszenia,
5) uchwalanie budżetu,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych swiadczeń oraz ulg i zwolnień od
tych składek i świadczeń,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub
jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszeniu i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.


                                                                    § 21
1. Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem
Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego oraz skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzony
przez Walne zebranie Członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

                                                                   § 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określenie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalenie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku stowarzyszenia
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
11) składanie sprawozdań ze swej działalności statutowej na Walnym Zebraniu Członków.


                                                                   § 23
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 
                                                                 § 24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
3) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
a także zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub nie udzielenie)
absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

                                                             § 25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

                                                             § 26
W przypadkach określonych w § 24 pkt 3 nadzwyczajne Walne zebranie Członków winno się
odbyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu
– w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

                                                          Rozdział V
                                         MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

                                                              § 27
Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

                                                               § 28
l. Źródłami majątku stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) środki pochodzące z nawiązek i świadczeń pieniężnych orzekanych przez sądy,
5) darowizny, spadki i zapisy,
6) wpływy z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia przechowywane są wyłącznie na
koncie stowarzyszenia.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki, wg zasad ustalonych przez Zarząd,
w ciągu 1 miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie                       z obowiązującymi przepisami.

                                                                    § 29
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych stowarzyszenia wymagany jest podpis Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego lub Skarbnika jednoosobowo.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego bądź
upoważnionego członka Zarządu.
                                                        

                                                                   Rozdział VI
                                                         PRZEPISY KOŃCOWE
                                                                        § 30
1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Sprawy określone w ust.1 mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków jeżeli zostały umieszczone w porządku obrad.
3. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust.3 załącza się projekty stosownych uchwał.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

                                                                       § 31
Z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami
zwyczajnymi stowarzyszenia.
                                                                        § 32
W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach.