zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |


 
Gmina Słupca

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola nr 2

 

KONCEPCJA
PRACY PRZEDSZKOLA
NR 2 „MIŚ” W SŁUPCY
NA LATA 2014 - 2017

„Przedszkole Miś uczy, bawi i wychowuje”


„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak


PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:

1. Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2013, poz.560).

2. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811).

3. Rozporządzenia MEN z dnia 27.08.2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół.

4. Statutu Przedszkola nr 2 „Miś” w Słupcy.


CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

1. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.
2. Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
3. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.
5. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych
w koncepcji.
6. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
7. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
8. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE
I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 2 „Miś” w Słupcy zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe: ds. edukacji zdrowotnej, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.


KATALOG METOD STOSOWANYCH
W PRZEDSZKOLU


Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne
• Metoda samodzielnych doświadczeń
• Metoda kierowania własną działalnością dziecka
• Metoda zadań stawianych dziecku
• Metoda ćwiczeń utrwalających

2. Metody oglądowe
• Obserwacja i pokaz
• Osobisty przykład nauczyciela
• Kontakt ze sztuką (dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)

3. Metody słowne
• Rozmowy
• Opowiadania,
• Zagadki
• Objaśnienia i instrukcje
• Sposoby społecznego porozumiewania się
• Metody żywego słowa

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

• System edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
• Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
• Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
• Metodykę nauczania matematyki wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
E. Zielińskiej,
• Metody aktywizujące,
• Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
• Techniki twórczego myślenia,
• Techniki Celestyna Freineta,
• Metoda Naturalnej Nauki Języka.
• Odimienna Metoda Nazywania Świata,
• Metoda Weroniki Sherborne,
• Metoda Montessori,
• Metoda Denissona,


WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM
I RODZICAMI


Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Rodzice są ważnymi partnerami, współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Atrakcyjne formy współpracy: spotkania z rodzicami, wspólne wycieczki. Imprezy i uroczystości grupowe, zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców, pomagają w utrzymaniu częstych kontaktów na linii przedszkole-dom. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach; charytatywnych, takich jak: „Góra grosza”, „Srebrny Mikołaj” „Pluszowy Miś dla Afganistanu”, „Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy”, oraz uroczystościach i imprezach organizowanych przez lokalną społeczność. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne takie jak „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów. Przedszkole uzyskało również certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury” realizując szereg działań w zakresie ochrony przyrody. Aktywność ta została poszerzona o nowy formy współpracy z przedszkolami i placówkami działającymi na rzecz edukacji. Placówka jest pomysłodawca i organizatorem imprezy kulturalnej na terenie miasta „Przeglądu Twórczości Artystycznej Przedszkoli”.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.
Przedszkole ma swoje imię, logo, hymn oraz kalendarz imprez i wydarzeń:
• Sprzątanie Świata,
• Święto pracowników oświaty
• Święto Niepodległości
• Pasowanie na przedszkolaka
• Święto Pluszowego Misia
• Wigilia w Przedszkolu
• Bal Karnawałowy
• Biesiada z Babcią i Dziadkiem
• Powitanie Wiosny
• Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkoli
• Dzień Otwartych Drzwi
• Festyn Rodzinny
• Dzień Dziecka – Święto patrona – Misia
• Rajd rowerowy dla dzieci i ich rodzin.
Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez gazetkę „Okiem Misia”, stronę internetową a także gadżety m.in. statuetkę - Misia, dyplomy z postacią Misia oraz koszulki z logo.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata. Naszą przedszkolną rodzinę stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy.

Nasze wartości:

• bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, ciepła, domowa atmosfera,
• stosowanie na co dzień Kodeksu Przedszkolaka,
• przestrzeganie konwencji Praw Dziecka.

Zapewniamy:

• bardzo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się
i wzbogacającą swój warsztat pracy, wspomagającą dzieci w rozwijaniu uzdolnień niezbędnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
• troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności, przebiegające
w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze,
• diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci,
• rozwijanie pozytywnych cech charakteru (dobroć, tolerancja, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania),
• zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,
• kontakt z nauczycielem, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości,
• indywidualne traktowanie każdego dziecka.

Oferujemy:

• aktywne metody pracy, programy autorskie i projekty edukacyjne tworzone tylko na potrzeby naszego przedszkola, naszych dzieci
i rodziców,
• zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne, spotkania z bajką),
• wycieczki krajoznawcze przy współudziale i uczestnictwie rodziców,
• uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe
• udział dzieci i rodziców w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich, zajęciach otwartych, spotkaniach z przedstawicielami poradni
• udział w akcjach charytatywnych w kraju i naszym lokalnym środowisku

MISJA PRZEDSZKOLA


W naszym przedszkolu, tak jak w domu - dobrze czuje się każde dziecko: mądre, rozbrykane, lękliwe, nieśmiałe, o wielkim sercu, rezolutne, smutne, zagubione, pracowite, gadatliwe, nieposłuszne, roześmiane….., bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

  • W świat uniwersalnych wartości wprowadza wszystkich wypracowany wspólnie z dziećmi - „Kodeks Przedszkolaka”.


  • Dobrze wykwalifikowana kadra odkrywa i rozwija w dzieciach ich zdolności, zapewnia przedszkolakom poznanie świata wszystkimi zmysłami.


  • Diagnozuje, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.


  • Wartościowe zabawy w ciepłej atmosferze przygotowują je do podjęcia szkolnych obowiązków.


  • Wycieczki i spacery pomagają odkryć, zrozumieć środowisko lokalne i przyrodnicze.


  • Pragniemy, aby dzieci i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa i współdecydowania o ważnych sprawach przedszkola.

  • Chcemy wspólnie z rodzicami dążyć do szanowania praw naszych dzieci, wynikających z Konwencji Praw Dziecka

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

● Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami


● Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność


● Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnejCELE STRATEGICZNE1. Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.


2. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem:

- realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola

- monitoringu realizacji podstawy programowej

- systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci

i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych


3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku


4. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy

MODEL ABSOLWENTA


Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze - uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia.

Dziecko kończące nasze Przedszkole i rozpoczynające naukę

w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

- otwartość i serdeczność wobec ludzi,

- motywację do poznawania czegoś nowego,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

- umiejętność współpracy w grupie,

- tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi,

- samodzielność,

- odporność na stres.


Posiada:

- zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób,

- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

- podstawową wiedzę o świecie.


Umie:

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania,

- posługuje się zdobyczami techniki.


Rozumie, zna:

- swoje mocne strony, wie jak rekompensować swoje słabości,

- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

- zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

- zasady kultury współżycia i postępowania,

- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

- potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

Nie obawia się:

- występować publicznie,

- reprezentować grupę,

- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi,

- wykazywać inicjatywę w działaniu,

- wyrażania swoich uczuć,

- bronić słabszych.


Działa:

- kreatywnie,

- z pomysłem,

- cierpliwością,

- zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.


Współpracuje:

- zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami i normami współżycia w grupie.


Poszukuje:

- nowej wiedzy,

- doświadczeń,

- inspiracji do twórczej pracy,

- ciekawych zainteresowań.

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Dojrzałość społeczna:

• dobry poziom adaptacji,

• zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych,

• samodzielność i aktywność,

• przestrzeganie norm współżycia, koleżeńskość.

Odporność emocjonalna:

• zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób/słuchają i wypowiadają się w różnych sytuacjach;

• umiejętność pokonywania trudności;

• umiejętność znoszenia porażek i korygowania swego zachowania;

• podejmowanie zadań na swoją miarę i realizowanie ich do końca.

Motywacja do nauki:

• rozbudzenie poznawcze, chęć do podjęcia nauki;

• zdolność odczuwania satysfakcji z samodzielnego wykonania zadań oraz

z własnych osiągnięć;

• posiadanie wyobrażenia na temat obowiązków wynikających z roli ucznia.

Opanowanie kluczowych umiejętności i sprawności decydujących

o gotowości szkolnej dzieci w zakresie:

• autoprezentacji własnej osoby i umiejętności;

• swobodnego wypowiadania się;

• analizy i syntezy wyrazów;

• percepcji wzrokowej;

• interesowania się czytaniem i pisaniem: gotowość do nauki czytania i pisania;

• sprawnego liczenia;

• wykonywania prostych działań matematycznych;

• sprawności graficznej i ruchowej.


CELE I ZADANIA


1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola:

• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

• Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

• Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system

wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu:

• W przedszkolu wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

• Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych

pasji, zainteresowań.

• W przedszkolu funkcjonuje system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

• Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi

w środowisku.

• W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.

• Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

• Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

4. Zarządzanie przedszkolem:

• Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

• Nauczyciele systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym, zdobywaniu wiedzy i umiejętności, która ma wpływ na jakość pracy przedszkola.

• Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

• Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.


KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY)

NA LATA 2014 – 2017

1. Edukacja zdrowotna i sprawność fizyczna sukcesem dzieci w szkole –rozwijanie wiary we własne siły, stwarzanie warunków osiągania sukcesu, samodzielnego działania, rozwijania aktywnych postaw twórczych przy uwzględnianiu indywidualnych możliwości dzieci.

2. Wspomaganie indywidualnego toku rozwoju każdego dziecka, zgodnie

z jego tempem i możliwościami podejmowania zadań. Tworzenie kącików badawczych do kreatywnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności.

3. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, tworzy warunki umożliwiające dziecku wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspiera jego zdolności. W swoich działaniach wykorzystuje pomoc specjalistów. Organizuje dodatkowe zajęcia logopedyczne.

4. Empiryczne poznawanie najbliższego środowiska naturalnego: las, park, łąka, pole, jezioro jako elementu kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jego wpływu na nasze zdrowie. Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci, rodziców

i pozostałych pracowników przedszkola.

5. Doskonalenie warunków materialnych zabawy i nauki dzieci: modernizacja i doposażenie przedszkola, nowe aranżacje sal i kącików zabaw, wyciszenie sal - modernizacja drzwi, stworzenie sali gimnastycznej, doposażenie kącików badawczych.


Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2 „Miś” w Słupcy i zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu 9 września 2014 r.